Polski

Ogólne Warunki Sprzedaży

Obowiązuje od 31.03.2022

KOLTEX PRS SP. Z O.O. SP.K.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Przedmiot umowy
 3. Zamówienia
 4. Cena i warunki płatności
 5. Warunki dostawy, wykonanie umowy
 6. Opóźnienia w wydaniu towaru
 7. Zakres odpowiedzialności
 8. Poufność informacji
 9. Prawo autorskie
 10. Właściwość sądu, prawo, interpretacja OWS
 11. Postanowienia końcowe

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży zwane dalej „OWS”, normują zasady dotyczące zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów KOLTEX PRSSp. z o.o. Sp. K., ul. Sokołowska 28, 36-100 Kolbuszowa, zwanego dalej Koltex PRS, na rzecz innych podmiotów dokonujących zakupu w celu związanym z działalnością gospodarczą (tj. nie jako konsument w rozumieniu art. 384 § 3 kodeksu cywilnego), zwanych dalej „Kupującymi” lub „Kupującym”.

2. OWS stanowią integralną część umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawieranych pomiędzy i Kupującymi.

3. Wyłączenie poszczególnych postanowień OWS może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Koltex PRS pod rygorem nieważności.

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych OWS a treścią łączącej strony umowy, zastosowanie mają postanowienia umowy.

5. W razie istnienia wzorca umownego Kupującego, postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie tylko, o ile nie są sprzeczne z OWS.

6. Jeżeli jakikolwiek zapis niniejszych OWS narusza przepis prawa powszechnie obowiązującego nie wyłącza to stosowania pozostałych, a zgodnych z prawem, zapisów umieszczonych w OWS.

7. OWS podane są do wiadomości Kupującego na stronie internetowej www.koltexprs.com oraz dostępne w siedzibie firmy.

8. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Koltex PRS przyjęcie przez niego OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, chyba że treść OWS się zmieni, w takim wypadku Koltex PRS poinformuje o tym Kupującego i doręczy mu zmienioną wersję OWS.

II. Przedmiot umowy

1. Przedmiot umowy stanowi określony, poszczególny produkt wskazany w zamówieniu lub umowie sprzedaży, który Kupujący zobowiązał się zakupić lub zakupi.

2. Integralną częścią produktu jest niezbędna dokumentacja (w tym instrukcja obsługi jeżeli jest wymagana oraz inne wymagane przepisami pozwolenia, certyfikaty, atesty).

3. Przyjmuje się tolerancję w zakresie wymiarów, wagi i innych parametrów według ogólnie w tej branży stosowanych norm dla poszczególnych rodzajów wyrobów.

4. Koltex PRS zastrzega sobie prawo do zmiany specyfiki produktów wskazanych w zamówieniu lub umowie sprzedaży, zmierzającej do ulepszenia oferowanych przez siebie produktów. W przypadku dokonania zmian Koltex PRS deklaruje, że zmienione przez nią lub jej kontrahentów produkty będą posiadać co najmniej taką samą przydatność i funkcjonalność oraz zastosowanie, jak produkty opisane w zamówieniu lub umowie sprzedaży.

III. Zamówienia

1. O ile Koltex PRS nie zastrzegł inaczej, propozycja dokonania sprzedaży złożona Kupującemu przez Koltex PRS, ważna jest 14 dni od dnia jej wysłania przez Koltex PRS.

2. Żadna propozycja, prospekt czy oferta nie stanowi wiążącej Koltex PRS oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3. Przesłane Koltex PRS przez Kupującego zamówienie musi zawierać szczegółowe informacje o zamawianym produkcie w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji oraz dane dotyczące pożądanych przez Kupującego warunków realizacji zamówienia.

4. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego pisemnego zamówienia i jego przyjęcie przez Koltex PRS. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie wpłaty zaliczki oraz przesłania Kupującemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Koltex PRS za pośrednictwem: listu poleconego, korespondencji elektronicznej, potwierdzonej dodatkowo telefonicznie przez Koltex PRS.

5. Samo złożenie zamówienia nie wiąże Koltex PRS, zaś brak jego odpowiedzi nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia zamówienia.

6. Składając zamówienie, Kupujący przedstawia Koltex PRS swoje szczegółowe dane, a na żądanie Koltex PRS kopie następujących dokumentów:

a. aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej lub odpowiednika właściwego dla państwa w którym zarejestrowany jest Kupującego,,

b. decyzji o nadaniu numeru REGON,

c. decyzji o nadaniu numeru NIP,

d. adresu korespondencyjnego oraz adresu e-mail do faktur elektronicznych

7. Obowiązek dotyczący przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 4 nie dotyczy zamówień składanych przez Kupujących, którzy pozostają z Koltex PRS w stałych stosunkach gospodarczych.

8. Koltex PRS zastrzega sobie możliwość żądania od Kupującego – przed przystąpieniem do realizacji zamówienia – ustanowienia – na rzecz Koltex PRS – nieodwołalnych zabezpieczeń płatności w postaci:

a. gwarancji bankowej,

b. akredytywy dokumentowej,

c. polisy ubezpieczeniowej,

d. cesji wierzytelności,

e. weksla własnego z klauzulą „bez protestu”,

f. poręczenia osób trzecich w rozumieniu kodeksu cywilnego.

9. W przypadku przyjęcia przez Koltex PRS zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne przedstawienie uwag uważa się za złożenie nowego zamówienia

10. Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Koltex PRS w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, albo zachowań Kupującego lub osób trzecich (w tym dostawców Koltex PRS), dostarczenie i sprzedaż towarów jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. O fakcie takim Koltex PRS poinformuje Kupującego.

11. W przypadku zamawiania przez Kupującego towarów niestandardowych (tj. produkowanych lub specjalnie zamawianych na zamówienie Kupującego) wymagane jest wpłacenie przez Kupującego ceny zamawianego towaru z góry, chyba, że strony postanowią inaczej.

IV. Cena i warunki płatności

1. Kupujący zapłaci za towar cenę określoną przez Koltex PRS w potwierdzeniu zamówienia lub wskazaną w umowie. Jeżeli nie ustalono inaczej podstawę ustalenia ceny stanowią ceny towarów i usług Koltex PRS obowiązujące w dniu przyjęcia zamówienia lub podpisania umowy sprzedaży.

2. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej wszystkie ceny podawane przez Koltex PRS są cenami netto, przez co rozumieć należy wartość bez podatku od towarów i usług, a także innych opłat publicznoprawnych, o ile są należne.

3. Jeśli ceny wyrażono w walucie innej niż polski złoty (PLN) to cena na fakturze będzie równowartością w polskich złotych danej dewizy wg kursu jej sprzedaży ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym wystawienie faktury.

4. Zapłata zostanie dokonana w terminie wskazanym w treści faktury na rachunek bankowy Koltex PRS, przy czym dniem zapłaty będzie dzień zaksięgowania środków na rachunku Koltex PRS.

5. W dniu wydania Maszyny oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Sprzedający wystawi na rzecz Zamawiającego końcową fakturę VAT.

W przypadku zwłoki z odbiorem przedmiotu Umowy ze strony Kupującego, Sprzedający ma prawo do wystawienia faktury końcowej za sprzedany towar po upływie 60 dni od daty pisemnego zgłoszenia gotowości towaru do odbioru.

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie Koltex PRS ma prawo do naliczania odsetek za opóźnienie w ustawowej wysokości.

7. Strony wyłączają możliwość wzajemnego potrącania jakichkolwiek roszczeń, w stosunku do roszczeń wynikających ze stosunków prawnych, do których stosuje się niniejszy OWS.

8. W przypadku, gdy Kupujący pozostaje w zwłoce w płatności ceny lub jej jakiejkolwiek części Koltex PRS ma prawo wstrzymać dostawę do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny lub jej części. Jeżeli pomiędzy Koltex PRS a Kupującym zawarte są inne umowy sprzedaży lub dostawy Produktów Koltex PRS ma prawo do wstrzymania jakichkolwiek dostaw na rzecz Kupującego. Wznowienie dostaw nastąpi dopiero wówczas, gdy Kupujący uiści wszystkie zobowiązania na rzecz Koltex PRS. W przypadku takim Koltex PRS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkodę (stratę) powstałą po stronie Kupującego i jego kontrahentów na skutek wstrzymania dostawy Produktu, w szczególności zaś za wszelkiego rodzaju straty pośrednie, utracone korzyści, a także jakiekolwiek inne straty o charakterze finansowym. Wstrzymanie dostawy z przyczyn wskazanych powyżej nie stanowi zmiany terminu dostawy i nie może być podstawą odstąpienia przez Kupującego od umowy.

9. W przypadku, gdy Kupujący pozostaje w zwłoce w płatności ceny lub części ceny powyżej 60 dni Koltex PRS ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim przypadku Koltex PRS zatrzymuje wpłaconą zaliczkę, zaś Kupujący wyraża na to zgodę.

10. Do czasu uiszczenia całości ceny Koltex PRS zastrzega własność zamówionych produktów.

11. W przypadku którym do wydania Produktu doszło przed płatnością całości ceny, do momentu zapłaty całego wynagrodzenia za Produkt Kupujący nie ma prawa używać przedmiotu sprzedaży w żadnym zakresie (w tym dokonywania próbnych uruchomień) bez udziału lub zgody Koltex PRS.

Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.

V. Warunki dostawy, wykonanie umowy

1. Koltex PRS zobowiązuje się wyłącznie do wydania Kupującemu towaru stanowiącego przedmiot umowy stron oraz przeniesieniem na Kupującego własności tego towaru po otrzymaniu od Kupującego ceny sprzedaży (w szczególności zobowiązanie Koltex PRS nie obejmuje obsługi technicznej odnośnie wykorzystania towaru). Odmienne postanowienia mogą być przyjęte przez strony wyłącznie za pisemnym porozumieniem.

2. Wydanie towaru następuje na terenie siedziby Koltex PRS w chwili osobistego odbioru lub wydania towaru przewoźnikowi. Strony mogą ustanowić inne miejsce i chwilę wydania produktu stosując reguły handlu INCOTERMS 2010 lub w inny sposób zgodnie przyjęty przez strony na piśmie.

3. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi z Koltex PRS na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu, a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.

4. Kupujący ponosi koszty odbioru i transportu towaru z magazynu Koltex PRS, chyba że strony w umowie lub zamówieniu postanowiły inaczej.

5. W przypadku, gdy strony nie uzgodniły szczegółowo w zakresie jakości towarów, domniemywać się będzie, że dostarczane winny być towary o jakości odpowiadającej średnim wymaganiom dla danego gatunku i rodzaju towarów.

6. W przypadku, gdy strony nie umówiły się szczegółowo w zakresie opakowania towarów, domniemywać się będzie, że dostarczane winny być towary opakowane lub pozbawione opakowania – wg obowiązujących przepisów oraz standardów obowiązujących w przedsiębiorstwie Koltex PRS lub w przedsiębiorstwach jego dostawców.

7. Koszt żądanego przez Kupującego opakowania innego niż określone powyżej w treści pkt V.6, obciąża Kupującego po cenie kosztów własnych Koltex PRS.

8. Koszt żądanego przez Kupującego zabezpieczenia lub ubezpieczenia towaru na czas transportu obciąża Kupującego.

9. Kupujący zobowiązany jest skontrolować odebrany produkt, w szczególności jakość, ilość i asortyment dostarczonych towarów natychmiast po ich dostarczeniu (wydaniu) i dokonać właściwej adnotacji na liście przewozowym lub innym dowodzie wydania, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi (zgodnie z właściwymi przepisami przewozowymi) i Koltex PRS, w formie pisemnej, ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie oraz umożliwić przedstawicielowi Koltex PRS zbadanie, w niezwłocznym terminie, nienaruszonych towarów. Dokonanie przez Kupującego odbioru towarów bez ich zbadania lub nie zgłoszenie zastrzeżeń natychmiast po zbadaniu towarów będzie uważane za potwierdzenie, że towary zostały dostarczone prawidłowo, we właściwej ilości i posiadają prawidłowe cechy i właściwości.

10. Jeśli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest obiektywnie możliwe wykonanie natychmiastowej kontroli dostarczonego towaru, kontrola przy odbiorze powinna obejmować co najmniej list przewozowy, ilość i stan opakowań, dane dotyczące oznaczenia towaru na opakowaniu oraz szkody widoczne z zewnątrz.

Natychmiast, kiedy stanie się to obiektywnie możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu towaru, zanim zostanie on wykorzystany, nie później niż 2 dni od wydania powinna być przeprowadzona szczegółowa, pełna kontrola towaru.

11. Pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Koltex PRS jakichkolwiek roszczeń z tytułu braków ilości lub niezgodności dostawy z zamówieniem lub jego potwierdzeniem – Kupujący zobowiązany jest dopełnić wszystkich formalności przewidzianych w punktach poprzedzających, w szczególności zgłosić Koltex PRS stwierdzone nieprawidłowości natychmiast po ich stwierdzeniu nie później niż w terminie 2 dni od dnia wydania towaru.

VI. Opóźnienia w wydaniu towaru

1. Koltex PRS nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom wynikającym z zawarcia lub wykonywania niniejszej umowy, jeżeli uchybienia te nie wynikają z jego wyłącznej winy.

2. Koltex PRS w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom, gdy są ono wynikiem okoliczności pozostających poza jego kontrolą (siła wyższa). W szczególności dotyczy to takich wypadków jak: wojna, ryzyko wybuchu wojny oraz zamieszek, działania władz w kraju i za granicą utrudniające działalność podmiotów, pożar, strajk, eksplozje, brak siły roboczej, spory pracownicze, zablokowanie ruchu drogowego, brak środka transportu, powódź, strajk okupacyjny, trzęsienia ziemi, epidemie, naruszenie umów z dostawcami, niemożność realizacji dostaw z powodu złych warunków pogodowych, sabotaż i ogólnie wszelkie nieprzewidziane okoliczności zarówno w kraju jak i za granicą, w skutek których nie będzie można obiektywnie wymagać od Koltex PRS, by realizowała zamówienie Kupującego.

3. W przypadku zdarzenia spowodowanego działaniem siły wyższej Koltex PRS zwolniony jest z odpowiedzialności za dostarczenie zamówionego przez Kupującego towaru do czasu ustania przyczyny, dla której nastąpiło działanie siły wyższej. W takim przypadku każda ze stron ma prawo do wykonania swojego zobowiązania wynikającego z umowy w dłuższym, rozsądnym terminie. Jednakże, w przypadku gdy działania siły wyższej trwają przez okres przekraczający 60 dni, każda ze stron będzie miała prawo do odstąpienia od umowy bez prawa do odszkodowania, za pisemnym powiadomieniem drugiej strony.

4. Koltex PRS nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia terminom w realizacji umowy gdy są ono wynikiem nie dostarczenia ze strony Kupującego niezbędnych przyłączy zapewniających poprawne działanie przedmiotu umowy. Doprowadzenie wszelkich mediów oraz zapewnienie miejsca na hali produkcyjnej leży po stronie Kupującego.

5. W przypadku, gdy stronie stanie się wiadomym, że nie będzie w stanie dotrzymać ustalonego umową terminu, powinna o tym niezwłocznie poinformować drugą stronę, podając równocześnie przewidywany termin zrealizowania obowiązków, których dotyczy opóźnienie.

6. Jeśli termin dostawy zostanie odroczony z powodu okoliczności, za które Koltex PRS nie ponosi winy, w szczególności okoliczności przewidzianych w treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Koltex PRS może przesunąć następne dostawy w proporcjonalny sposób i nie odpowiada za skutki takiego przesunięcia.

7. W przypadku zwłoki Koltex PRS w wykonaniu przedmiotu umowy trwającej dłużej niż 60 dni Kupujący może odstąpić od umowy po wcześniejszym wyznaczeniu Koltexowi PRS dodatkowego terminu do wykonania, nie krótszego niż 30 dni, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 3 miesięcy od upływu okresu wskazanego w wezwaniu.

VII. Zakres odpowiedzialności

1. Koltex PRS udziela Kupującemu Gwarancji na okres, w zakresie i na zasadach wskazanych w osobnym dokumencie gwarancyjnym, o ile taki został Kupującemu wydany.

2. W przypadku, gdy wytwórca produktu udziela gwarancji na swój produkt Koltex PRS przekaże Kupującemu dokument gwarancyjny wytwórcy.

3. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi, chyba że w indywidualnych uzgodnieniach Strony postanowiły inaczej.

4. Jakakolwiek ewentualna odpowiedzialność Koltex PRS związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.

5. Odpowiedzialność za posiadanie przez towar określonych cech lub za przydatność dostarczonego towaru do pożądanych przez Kupującego celów Koltex PRS ponosi wyłącznie pod warunkiem, iż udzielił Kupującemu pisemnego zapewnienia, że towar posiada określone cechy albo że jest on przydatny do tych celów.

6. Koltex PRS nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez towar (w tym przez produkt niebezpieczny) lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem – za wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Koltex PRS nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej Koltex PRS (art. 473 § 2 kodeksu cywilnego). W szczególności Koltex PRS nie ponosi odpowiedzialności za straty, które Kupujący poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

8. Koltex PRS nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich występujących przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanymi Kupującemu przez Koltex PRS produktami, do których wytworzenia użyto towarów sprzedanych Kupującemu przez Koltex PRS.

9. W szczególności Koltex PRS nie odpowiada za działania osób trzecich, nieprawidłowe stosowanie, użycie niezgodne z przeznaczeniem sprzedanego towaru.

VIII. Poufność informacji

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji o warunkach zawartych umów oraz wszelkich danych o przedsiębiorstwie uzyskanych podczas negocjacji, zawarcia oraz wykonania umowy do której stosuje się OWS, na zasadach określonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej.

2. Wykorzystywanie danych i informacji określonych w VIII ust. 1 w innych celach, niż służących realizacji umowy, jak również ich publikacja, nie jest dopuszczalna bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze stron.

3. Obowiązek określony powyżej nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych oraz wynikających z obowiązków informacyjnych w zakresie przewidzianym przez prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.

4. Obie strony zastrzegają sobie prawo informowania o fakcie zawarcia Umowy oraz Przedmiocie umowy.

IX. Prawo autorskie

Koltex PRS zastrzega sobie prawo własności i ochronę prawami autorskimi prawa autorskie oraz prawa z patentu i wzoru użytkowego do rycin, rysunków, kalkulacji, ilustracji, obliczeń technicznych, opracowań o charakterze opiniodawczym, schematów oraz innych dokumentów dostarczonych lub udostępnionych Kupującemu przy zawieraniu umowy objętej niniejszym OWS. Przeznaczone są one jedynie do celów związanych z umową i nie mogą być, zarówno w całości jak i w części, powielane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez Koltex PRS

X. Właściwość sądu, prawo, interpretacja OWS

1. W razie zaistnienia sporu powstałego na tle stosunku zobowiązaniowego, do którego zastosowanie znajdują niniejsze OWS strony w pierwszej kolejności podejmą próby polubownego rozwiązania sporu.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla Kolbuszowej.

3. Jeżeli Koltex PRS dostarczył OWS w i wersji językowej innej niż język polski, wiążącą wersją językową niniejszego OWS jest wersja sporządzona w języku polskim.

XI. Postanowienia końcowe

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych OWS wyłączne zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

2. Tytuły poszczególnych punktów niniejszych Ogólnych Warunków wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego a co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków nie może być interpretowany na ich podstawie.